اعضای هیئت مدیره

 

     

علی محمد زارع

          (رئیس هیئت مدیره)           

 

 مهدی پیرهادی

                     (نایب رئیس هیئت مدیره)                                 

      

              حسین ساویز                       (عضو هیئت مدیره)         

 

احمد بهزادی       

    ( عضو هیئت مدیره)           

   

 

               سید احمدعلوی 

           (عضو هیئت مدیره)