اعضای هیئت مدیره

 

 

    عباس قدیری (رئیس هیئت مدیره)           

 پرویز طالبی (نایب رئیس هیئت مدیره)                                 

      

              محمدرضا نوائی لواسانی                       (عضو هیئت مدیره)         

 

حمید رضایی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)