اعضای هیئت مدیره

 

     

عباس قدیری

          (رئیس هیئت مدیره)           

 پرویز طالبی

                     (نایب رئیس هیئت مدیره)                                 

      

              سلمان خنجری                       (عضو هیئت مدیره)         

 

حمید رضائی       

(مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)           

   

 

                جعفر نادر  

           (عضو هیئت مدیره)