اعضای هیئت مدیره

عباس قدیری (رئیس هیئت مدیره)

پرویز طالبی (نایب رئیس هیئت مدیره)

 

سید جواد موسوی (عضو هیئت مدیره)

 

حمید رضایی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)

   

 

محمدرضا نوائی لواسانی (عضو هیئت مدیره)