سهامداران

 

اسامی سهامداران شرکت پس از  افزایش سرمایه بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی  فوق العاده  مورخ 1397/05/17همراه تعداد و درصد سهم آنها به شرح زیر می باشد :

  1. سازمان همیاری شهرداریهای استان تهران به شناسه ملی 14002830636 به تعداد 10.200.000 سهم و 51% کل سهام

  2. شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران (شهریار)  به شناسه ملی 10320166259 به تعداد 9.789.994 سهم و 48/95% کل سهام

  3. شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران  به شناسه ملی 10103944907 به تعداد 6.667 سهم و 0/0333% کل سهام

  4. شرکت بازرگانی و بهره برداری کارکنان شهرداری تهران  به شناسه ملی 10104057083 به تعداد 3.334 سهم و 0/0166% کل سهام

  5. شرکت خودرو سرویس شهر  به شناسه ملی 10101365089 به تعداد 5 سهم و 0/00003% کل سهام